Privacy Statement

Privacyverklaring PEEJAYS doughnuts

Jouw privacy is belangrijk voor PEEJAYS doughnuts. We gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend om je ons product aan je te leveren. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer je van onze webshop gebruik maakt, waarom we deze gegevens nodig hebben en hoe we deze gebruiken.

Onze Dienst

PEEJAYS doughnuts biedt via haar eigen website www.peejaysdoughnuts.com een webshop aan waarmee je onze doughnuts kun bestellen. Deze privacyverklaring is van toepassing op deze dienst.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

We hebben bepaalde persoonsgegevens nodig om jouw doughnuts te kunnen leveren. Sommige van deze gegevens geeft je direct, bijvoorbeeld wanneer je een account aanmaakt of een bestelling plaatst via onze website.Wanneer je bij PEEJAYS doughnuts een account aanmaakt of een eenmalige bestelling plaatst verwerken we de volgende gegevens:

- Voor- en achternaam;
- Aanhef (Dhr./Mevr. etc.);
- E-mailadres;
- Je mobiele nummer;
- Je woonadres;
- Je locatiegegevens;
- Betaal- en factureringsinformatie, zoals bankrekeningnummer;

Derde Partijen
We ontvangen geen informatie van derde partijen.  

Cookies en soortgelijke technologie
Bij gebruik van onze online diensten verzamelen we geen gegevens via cookies en soortgelijke technologieën (bijv. web- beacons, tags en apparaat identificatiemiddelen).

Hoe gebruiken we jouw persoonsgegevens?

We gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, en waar van toepassing, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We gebruiken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

- Uitvoering van de overeenkomsten. We verwerken jouw persoonsgegevens om je bestelling te kunnen verwerken. Zo gebruiken wij deze informatie om de betaling te van de bestelling te kunnen checken. 
- Klantcontact en communicatie. We gebruiken jouw gegevens om in verband met onze dienstverlening met je te communiceren via e-mail, sms-berichten of andere elektronische media.
- Wettelijke verplichtingen. We kunnen jouw informatie verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld het bijhouden van een administratie of om te voldoen aan legitieme verzoeken van bevoegde autoriteiten (bijvoorbeeld politie/justitie).
- Verbetering en personalisering van onze producten en diensten. We gebruiken jouw persoonsgegevens om onze producten en diensten te verbeteren. Inzicht in klikgedrag en zoekresultaten op onze website kunnen ons bijvoorbeeld helpen om nieuwe productfuncties te prioriteren of deze te identificeren.
- Uitvoering van algemene bedrijfsprocessen, intern management en managementrapportage. Om onze bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren, gebruiken we jouw persoonsgegevens voor algemene bedrijfsprocessen. We verwerken je gegevens bijvoorbeeld voor archiveringsdoeleinden, verzekeringen, managementrapportages, audits en andere administratieve doeleinden.

Met wie delen we jouw persoonsgegevens?

We delen jouw persoonsgegevens met;

- Leveranciers: Voor zover nodig om de bestelling bij je te kunnen bezorgen indien mogelijk en gewenst;
- PEEJAYS personeel: Om je bestelling klaar te kunnen zetten;
- In gevallen waarin je ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om dit te doen;
- Als wij daartoe rechtmatig worden verzocht in het kader van rechtshandhaving, bijvoorbeeld voor onderzoek naar illegale activiteiten;
- Om in voorkomend geval onze overeenkomst met jou te handhaven. Wanneer je bijvoorbeeld niet hebt betaald;
- Om onze rechten naar derden toe af te dwingen of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden;
- Om de veiligheid, integriteit en bescherming van onze diensten te waarborgen.

Waar worden jouw persoonsgegevens verwerkt?

Voor hosting en onderhoud worden uw persoonsgegevens opgeslagen bij KPN. Jouw persoonsgegevens worden hoofdzakelijk verwerkt door ons personeel op ons hoofdkantoor in Nederland.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

We bewaren jouw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist.
Indien je jouw account gedurende 18 maanden niet gebruikt, markeren we deze in onze database als ‘inactief’. In dat geval maken we niet langer actief gebruik van jouw accountinformatie bijvoorbeeld om je over onze producten en diensten te informeren. Je account wordt dan gearchiveerd zodat je het op ieder gewenst moment weer kunt her activeren, mocht je in de toekomst opnieuw van onze dienst gebruik willen maken.
Indien je jouw account wilt opzeggen, vragen we je contact op te nemen met info@peejaysdoughnuts.com. Na opzegging verwijderen we jouw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging, maar met uitzondering van de informatie die we wettelijk verplicht zijn te bewaren. Wij zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren.

Wettelijke grondslag voor gegevensverwerking

We verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend wanneer wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

- De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van uw overeenkomst;
- De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen, bijvoorbeeld i) voor het kunnen uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten; ii) ter archivering van informatie over jouw account zodat je dit op een later tijdstip kunt heractiveren; iii) om fraude of misbruik van onze diensten op te sporen
  of te voorkomen; of iv) ten behoeve van de beveiliging van ons netwerk en systemen;
- De verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zoals de bewaarplicht voor administratieve gegevens;
- Wanneer de bewerking berust op toestemming, heb je te allen tijde het recht om jouw toestemming in te trekken. In dat geval zullen we de betreffende verwerking van jouw gegevens beëindigen. Het intrekken van de toestemming verandert de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vόόr de intrekking
   daarvan niet.

Vragen en klachten
Indien je vragen hebt over de wijze waarop we jouw persoonsgegevens gebruiken, kun je contact opnemen met info@peejaysdoughnuts.com. Indien je het gevoel hebt dat een probleem niet afdoende is geadresseerd, heb je ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verantwoordelijke entiteit

PEEJAYS doughnuts is een KvK geregistreerd bedrijf gevestigd te Amsterdam, Vijzelgracht 37, 1079 HS , en geregistreerd bij het Handelsregister onder nummer 67018025.